Utylizacja odpadów

Na podstawie posiadanego pozwolenia zintegrowanego posiadamy własną instalację unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych, niż niebezpieczne.

Unieszkodliwianie odpadów poprzedza segregacja i magazynowanie z podziałem na grupy o podobnych właściwościach fizyko - chemicznych. Wszystkie odpady badane są w naszym laboratorium. Określamy skład chemiczny i fizyczny, stężenie głównego składnika odpadu oraz jego gęstość. W przypadku związków trujących potwierdzamy stężenie i rodzaj czynnika trującego.

Na kolejnym etapie odpady kierujemy na poszczególne linie unieszkodliwiania, gdzie poddawane są odpowiednim procesom chemicznym. Celem jest eliminacja czynników szkodliwych w odpadach poprzez neutralizację, koagulację i utlenianie oraz flokulację i sedymentację powstałej mieszaniny osadu i wody. Ostatecznie otrzymana mieszanina nie wykazuje właściwości trujących i szkodliwych w związku z czym może być poddana rozdziałowi na: osad i wodę w procesie filtracji. Powstały osad inny niż niebezpieczny stosowany jest w rekultywacji składowisk. Odciek wodny z kolei (po korekcie pH) i doprowadzeniu go do wymaganych prawem norm zrzucany jest do rzeki Warty.

RAN-Synchron - odbiór odpadów

Parametry instalacji:

  • zbiorniki magazynowe o łącznej pojemności 800 m3
  • 5 tyś m2 powierzchni magazynowo - produkcyjnej
  • 3 tyś. m2 powierzchni instalacji unieszkodliwiania odpadów
  • 9 wydzielonych linii obróbki odpadów
  • laboratorium nadzorujące procesy technologiczne oraz badające skład przyjmowanych odpadów
  • odbiór odpadów płynnych, półpłynnych i stałych
RAN-Synchron - utylizacja odpadów niebezpiecznych

W ramach działania instalacji unieszkodliwiania odpadów płynnych, półpłynnych i stałych - przyjęcie odpadów następuje w różnorodnych pojemnikach, tj. bębny 200 kg a także mniejsze, DPPL 1000, w cysternach asenizacyjnych, kontenerach stalowych o różnej pojemności.