Serwis separatorów substancji ropopochodnych

Ran-Synchron Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem i Autoryzowanym Serwisem separatorów i osadników Atol produkowanych przez Firmę Magnus-Tech Sp. z o.o. ze Szczecina. Zakupione za pośrednictwem Ran-Synchron Sp. z o.o. separatory posiadają przedłużoną gwarancję z 36 do 60 m-cy.

Wykonujemy przeglądy i czyszczenie separatorów wszystkich producentów.
Wystawiamy dokumenty niezbędne do okazania podczas kontroli
RAN-Synchron - Serwis separatorów substancji ropopochodnych
 • Obowiązek czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych
 • Przegląd i czyszczenie separatora to ustawowy obowiązek wynikający z Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Art. 62). Częstotliwość przeglądów i czyszczenia separatora oraz parametry ścieków na odpływie znajdują się w dokumentacji - pozwoleniu wodnoprawnym obiektu. Wymagane jest także pobranie próbek do badania laboratoryjnego.
  Ponadto należy bezwzględnie zachować parametry ścieków na opływie wskazane w wydanym Pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Środowiska (Dz.U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego należy pamiętać o nieprzekraczaniu dopuszczalnych parametrów na odpływie separatora, które mogą być zmierzone podczas kontroli WIOŚ obiektu. Zaliczamy do nich:
  - węglowodory ropopochodne - 15 [mg/l]
  - zawiesiny ogólne – 100 [mg/l]
 • Kto jest zobowiązany do przeglądu separatora?
 • Zgodnie z Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, Art. 62 prawo budowlane nakłada obowiązek przeglądów separatora, który spoczywa spoczywa na użytkowniku, bądź zarządcy obiektu budowlanego na którym znajduje się instalacja służąca ochronie środowiska.

  Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadów nie jest nie użytkownik ale firmą czyszcząca separator. Dla własnego bezpieczeństwa usługę przeglądu separatora należy zlecić firmie posiadającej oświadczenie w serwisie separatorów. Odpady w separatorze klasyfikowane są jako niebezpieczne. Podlegają specjalnej utylizacji a użytkownik separatora nie może ich usuwać samodzielnie.
 • Kto jest upoważniony do przeglądu separatora?
 • Użytkownik nie może dokonywać przeglądu na własną rękę. Przegląd separatora możliwy jest dopiero po jego wyczyszczeniu, co może być wykonywane wyłącznie przez firmę zajmującą się serwisem separatorów i posiadającą odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie i w konsekwencji po przebadaniu ścieków w akredytowanym laboratorium.
 • Czy przegląd separatora jest bezpieczny?
 • Odpady gromadzone w separatorach klasyfikowane są jako niebezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 12) podczas schodzenia do separatora wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez producenta separatora należy użyć środków ochrony bezpośredniej.
 • Konsekwencje braku przeglądu separatora
 • Każdy obiekt posiadający powierzchnię utwardzoną powyżej 1000 [m2] musi posiadać separator substancji ropopochodnych (Dz.U. 2014 poz. 1800). Obowiązek taki wynika często także z posiadanego pozwolenia wodno-prawnego wydanego na etapie budowy obiektu.
  Niedopełnienie obowiązku regularnych przeglądów instalacji obiektu budowlanego (w tym separatora) zgodnie z zaleceniami producenta jest wykroczeniem, za popełnienie którego grozi grzywna wysokości do 5.000 zł. Należy pamiętać o tym, że możliwe przekroczenia parametrów ścieków na odpływie z separatora, wynikających z braku regularnych przeglądów i czyszczenia urządzenia może zostać dodatkowo ukarane - w przypadku nieprawidłowości organ kontrolujący może skierować wniosek do sądu lub do organów ścigania. Podstawnym organem kontrolującym jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ). Również inne ograny kontroli mogą mieć zezwolenie na dokonanie kontroli urządzeń budowlanych, jakimi są separatory substancji ropopochodnych.
RAN-Synchron - odbiór odpadów

Działamy na terenie Wielkopolski (okolice Poznania)