Sprzedaż separatorów ropopochodnych

 • Czym są separatory substancji ropopochodnych?
 • Separatory substancji ropopochodnych są to urządzenia przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i poprocesowych z terenów notorycznie skażanych substancjami ropopochodnymi (tereny przemysłowe, parkingi, stacje paliw, warsztaty samochodowe miasta, drogi etc.). Separatory to urządzenia przepływowe tzn. w urządzeniach tych następuje oddzielenie olejów wolnych i emulsji semistabilnych od pozostałych ścieków w czasie ich przepływu przez instalację.
  Gdy nominalna wielkość separatora NS jest właściwie dobrana w warunkach przepływu nominalnego zapewniony jest laminarny przepływ zaolejonych wód deszczowych. Przy tym przepływie nie występują turbulencje przepływu a powierzchnia aktywna separatora jest wystarczająca, by większe krople substancji ropopochodnych oraz emulsje wyflotowały ku powierzchni i połączyły się w homogeniczną warstwę.

  W separatorach klasy I zjawisko to jest przyspieszane i wspomagane przez pakiety koalescencyjne, stąd zwane są separatorami koalescencyjnymi.

  Zgodnie z normą PN-EN 858:2005 : 2000 separatory standardowe dzielimy na dwie grupy:
    Klasa I - separatory koalescencyjne (stężenie substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 5 mg/l)
    Klasa II - separatory grawitacyjne, (stężenie substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 100 mg/l
 • Wymagania stawiane separatorom

 • Stężenie substancji ropopochodnych na odpływie badane jest testem laboratoryjnym (PN-EN 858 : 2005). Wyniki testu przeprowadzone zgodnie z normą (oraz wg innych norm narodowych, np. DIN 1999) nie należy w żadnym wypadku utożsamiać ze stężeniami substancji ropopochodnych uzyskiwanymi w warunkach rzeczywistych.
  Wymagane jest, by redukcje substancji ropopochodnych, substancji ekstrahujących się eterem naftowym oraz zawiesiny były precyzyjnie określone w warunkach gwarancji producenta. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. (DzU Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz w substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego, stężenie dwóch głównych polutantów odpowiedzialnych za ich zanieczyszczenie muszą wynosić na odpływie:
    poniżej 100 mg/l zawiesiny ogólnej,
    poniżej 15 mg/l substancji ropopochodnych
  Dodatkowo każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające. Jego rolą jest automatyczne zamykanie odpływ ścieków z separatora w momencie uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania. Wartość tej pojemności jest różna dla różnych typów separatorów.
  Zamknięcie automatyczne jest wymusza konserwację separatora. W przypadku nagłego wycieku oleju w skutek awarii pływak natychmiast zamyka odpływ zapobiegając skażeniu odbiornika.
  Ważnym elementem separatora jest zawór pływakowy na odpływie z separatora. Jego rolą jest odcięcie odpływu po osiągnięciu maksymalnej pojemności przetrzymania (gdy możliwe jest dalsze spiętrzanie substancji ropopochodnych aż po właz rewizyjny w kominie separatora.

Ran-Synchron Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem i Autoryzowanym Serwisem separatorów i osadników Atol produkowanych przez firmę Magnus-Tech Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zakupione za pośrednictwem Ran-Synchron Sp. z o.o. separatory posiadają przedłużoną gwarancję z 36 do 60 m-cy.

Oferujemy separatory substancji ropopochodnych o przepływach do 20 litrów na sekundę, przeznaczone do oczyszczania terenów, zagrożonych notorycznym skażeniem substancjami ropopochodnymi.

Separatory dostępne są w następujących wariantach wyposażenia:

1. Separatory z osadnikiem
 • separator typu IHDC | wielostrumieniowy wkład koalescencyjny typu Hydrocompact
 • separator typu AHDC | wielostrumieniowy wkład koalescencyjny typu Hydrocompact | komora adsorpcyjna
 • separator typu BHDC | wielostrumieniowy wkład koalescencyjny typu Hydrocompact | by-pass
 • separator typu RHI | wkład koalescencyjny
 • separator typu DRO | wkład koalescencyjny | zintegrowana pompownia
2. Separatory bez osadnika
 • separator typu SHDC | wielostrumieniowy wkład koalescencyjny typu Hydrocompact
3. Separatory z komorą adsorpcyjną separator typu AHDC | wielostrumieniowy wkład koalescencyjny typu Hydrocompact | zintegrowany osadnik
4. Separatory z by-passem separator typu BHDC | wielostrumieniowy wkład koalescencyjny typu Hydrocompact | zintegrowany osadnik
5. Separatory z pompownią separator typu DRO | wkład koalescencyjny
RAN-Synchron - odbiór odpadów
 • Charakterystyka oferowanych separatorów
  • Zgodność konstrukcji z PN-EN 858:2005 : 2000 oraz PN-S-02204:1997
  • klasa I (zawartość substancji ropopochodnych w odpływie jest mniejsza niż5 mg/l zgodnie z testami PN-EN 858:2005 : 2000)
  • przeznaczone do oczyszczania ścieków deszczowych lub procesowych z cieczy lekkich i zawiesiny
  • nie do stosowania przy ściekach bytowo-gospodarczych
  • wyposażone w automatyczne zawory pływakowe (zamykające odpływ z separatora w chwili osiągnięcia maks. poj. przetrzymania
  • wysoka sprawność usuwania zawiesiny
  • wysokie parametry technologiczne (obciążenie hydraul.: 1 - 3,5 m/h)
 • Wymagania stawiane separatorom

 • Stężenie substancji ropopochodnych na odpływie badane jest według warunków testu laboratoryjnego opisanego w normie PN-EN 858 : 2005. Wyników testu przeprowadzonego wg tej normy, a także wg innych norm narodowych np. DIN 1999 nie należy w żadnym wypadku utożsamiać ze stężeniami substancji ropopochodnych uzyskiwanymi w warunkach rzeczywistych. Redukcje substancji ropopochodnych, substancji ekstrahujących się eterem naftowym i zawiesiny muszą być precyzyjnie określone w warunkach gwarancji producenta. W Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 lipca 2004 r. (DzU Nr 168 poz. 1763) w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego, stężenia dwóch głównych polutantów odpowiedzialnych za ich zanieczyszczenie muszą wynosić na odpływie:
    poniżej 100 mg/l zawiesiny ogólnej,
    poniżej 15 mg/l substancji ropopochodnych
  Każdy separator musi posiadać urządzenia zabezpieczające, które w sposób automatyczny, bez ingerencji człowieka zamykają odpływ ścieków z separatora, po uzyskaniu maksymalnej pojemności przetrzymania. Pojemność ta jest różna dla różnych typów separatorów.
  Zamknięcie automatyczne jest bardzo istotne, ponieważ wymusza konserwację separatora a w przypadku nagłego wycieku oleju (awarii) pływak natychmiast zamyka odpływ, co całkowicie zapobiega skażeniu odbiornika.
  Istotne jest także, aby zawór pływakowy znajdował się na odpływie z separatora, ponieważ po osiągnięciu maksymalnej pojemności przetrzymania możliwe jest dalsze spiętrzanie ropopochodnych w kominie separatora, aż po właz rewizyjny. Gdy odcinany jest dopływ, ścieki zaolejone mogą zbierać się tylko w przewodach kanalizacyjnych i wpustach, co jest bardzo niekorzystne pod względem ochrony przeciwpożarowej.