Doradztwo ADR

Ran-Synchron oferuje doradztwo w dziedzinie wprowadzania procedur nadzorujących czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem oraz przewozem materiałów niebezpiecznych a także śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

RAN-Synchron - ADR
Europejska umowa ADR
 • Czym jest ADR?
 • ADR (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) - jest europejską umową dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Umowę sporządzono 30 września 1957 r. w Genewie. Została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Pierwotnie podpisało ją 9 państw. W Polsce obowiązuje od 1975r.
 • Kto musi wyznaczyć doradcę ADR?
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dn. 19 sierpnia 2011 r. oraz Zrestrukturyzowana Umowa Europejska ADR nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek, rozładunek, obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Przedsiębiorca pokrywa koszty doradztwa a doradca może być podmiotem niezależnym od przedsiębiorcy, działającym na podstawie odpowiedniej umowy.

RAN-Synchron oferuje usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz art. 40-41 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r, (Dz.U.nr 227, poz.1367).

Świadczone przez RAN-Synchron usługi doradcze dotyczą:

 • załadunku, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych
 • sporządzania rocznych sprawozdań
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych
 • zwiększona poliwalencja (zakres absorbowanych cieczy)
 • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych,
 • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy

Posiadamy niezbędne kwalifikację uprawniające do prowadzenia doradztwa z zakresu umowy ADR

 • świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - Doradca ADR
 • certyfikat przeszkolenia w zakresie przepisów IATA DGR
 • świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
RAN-Synchron - doradztwo ADR